Federation of Young European Greens unconference "Social Europe now!"

30.04.2019 20:44
Elizabete Vegnere

Fotogrāfiju autori: FYEG

Pagājušonedēļ mūsu biedres Zane Pūpola un Elizabete Vegnere viesojās Boloņā, Itālijā, lai piedalītos Federation of Young European Greens organizētajā ne-konferencē "Social Europe now!" ("Sociāla Eiropa tagad!").

Tur mēs sastapām daudzus zaļi un sociāldemokrātiski noskaņotus jauniešus no dažādām vietām - Azerbaidžānas, Vācijas, Polijas, Lielbritānijas, Šveices, Serbijas, Ungārijas u.c. Lielākā daļa šo jauniešu pārstāvēja savu valstu zaļo jauniešu organizācijas.

Pasākums tika veidots kā droša un motivējoša vide, kur jauniešiem rast jaunas idejas un prasmes, lai sasniegtu mērķus un palīdzētu cīnīties pret netaisnību. Mēs mācījāmies organizēt labas kampaņas, tikāmies ar arodbiedrību pārstāvjiem un cilvēktiesību aktīvistiem no Itālijas, un piedalījāmies darbnīcā par universālo pamatienākumu (universal basic income).

Viena no galvenajām aktivitātēm bija sesijas par 4 pamatjautājumiem - veselību, izglītību, mājokļiem un nodarbinātības nākotni. Mūsu biedres bija veselības darba grupā, kurā pārrunāja problēmas veselības jomās dažādās Eiropas valstīs, debatēja par pretrunīgiem jautājumiem (piemēram, par eitanāziju, abortiem), būvēja savu nākotnes veselības nozares vīziju un plānoja soļus tās īstenošanai.

Viena no emocionālākajām pasākuma daļām bija “apspiestības teātris”, tajā izspēlēja scenārijus, kuros centās ilustrēt to, kā apspiestība darbojas intersekcionāli un kādas iespējas ir blakusesošajiem iesaistīties un mazināt diskrimināciju. Šī spēle palīdzēja mums saprast, cik dažādas var būt diskriminācijas un kā cilvēki var justies gan kā malā stāvētāji, gan upuri. Mācījāmies arī labāk risināt biedējošas un iespējami bīstamas situācijas.
25. aprīlī Boloņā ar mūziku, ielu svētkiem un citām aktivitātēm atzīmē Itālijas atbrīvošanas dienu; arī mēs kopā ar citiem ne-konferences dalībniekiem apmeklējām pilsētas centru, kur klausījāmies koncertus un vienkārši izbaudījām vakaru revolucionārā gaisotnē.

Citus vakarus apskatījām pilsētu, tuvāk iepazināmies ar pārējiem dalībniekiem, ēdām daudzas garšīgas picas, un kopā ar citiem vakarētājiem kādā pilsētas laukumā dziedājām dziesmas.

Tagad atgriežamies ikdienas dzīvē un plānojam izmantot iegūtās zināšanas “Protesta” ikdienas darbā!

--

Last weak our members Zane Pūpola and Elizabete Vegnere visited Bologna, Italy to participate in the unconference “Social Europe Now!”, organised by the Federation of Young European Greens.

There we met a lot of green and social democratic young people from very different places - Azerbaijan, Germany, Poland, United Kingdom, Switzerland, Serbia, Hungary etc. Most of these young people represented the Young Greens organisations in their countries.

The event provided a safe and motivating environment where young activists could come up with  new ideas and learn skills to reach their goals and fight better against injustice. We learned about organising a good campaign by creating a sustainable strategy, met with representatives from trade unions and human rights activists from Italy, as well as participated in a workshop about universal basic income.

One of the main activities were parallel training tracks on four main topics - healthcare, education, housing and future of work. Our members were in the healthcare track where they discussed problems in healthcare in different European countries, debated controversial questions (such as euthanasia, abortions etc.), created their future healthcare vision and planned steps to achieve it.

One of the most emotional parts of the event was the “theatre of the oppressed” where participants played out scenarios, illustrating how oppression works intersectionally, and how bystanders can intervene to reduce it. We learned about the many ways discrimination can work, and how bystanders and victims might feel. This game helped us understand how to better solve frightening and potentially dangerous situations.

On April 25 Bologna with music, street festivals and other activities celebrated Italy’s Liberation day. Together with other members of the unconference we visited the city centre, listened to concerts and simply enjoyed the revolutionary atmosphere of the evening.

Other evenings we simply enjoyed the city, got to know the other participants, tasted a lot of great pizza, discovered the best cafeterias and bars in the city and together with locals sang traditional songs.

Now we’re ready to go back to our day-to-day lives, using the knowledge learned in the unconference in the everyday work of “Protests”!