Pirmā garīgās veselības diskusija 14. aprīlī/The first discussion about mental health on April 14

15.04.2019 22:17
Elizabete Vegnere

Fototattēlu autori: Niks Derums un Ieva Balode

Svētdien tikāmies ar biedriem un interesentiem, lai parunātu par jauniešu garīgo veselību, problēmām, ar ko viņi saskaras, un dalītos pieredzes stāstos.  Mums bija liels prieks redzēt tik daudz entuziastu, speciālistu un cilvēku, kuri bija braukuši uz Rīgu, lai  mums pievienotos. 

Dati, ar kuriem dalījāmies, bija skumji, problēmu — daudz. Risinājumus vēl neredzam, tomēr iezīmējām dažus plāna punktus un idejas, ko varētu darīt turpmāk un par ko varētu runāt nākamajos garīgās veselības sērijas pasākumos.

Mūsu vidū bija arī skolotāja, kura dalījās savā pieredzē un izstāstīja daudz  jauna. Tapa skaidrs, ka izglītības sistēmā ir ievērojamas problēmas. Skolotājiem būtu nepieciešams nodrošināt iespēju apmeklēt psihologu vai kādu mentoru, lai viņi spētu tikt galā ar  emocijām, kas, strādājot izglītības sfērā, nav nemaz tik viegli. Jo veselīgāki būs skolotāji, jo veselīgāki būs bērni!

Ievērojama jauniešu problēma: trūkst paraugpersonu (role models), no kurām varētu mācīties. Šī problēma sasaucas arī ar dzimuma lomu problēmu, kas ir aktuāla gan skolu kontekstā, gan toksiskās vīrišķības un seksisma izraisītu problēmu kontekstā.

Nepieciešams vairāk diskusiju par tēmu "Medikamenti vs. psihoterapija", iesaistot speciālistus ar atšķirīgiem viedokļiem. Šis arī ir plāns nākamajam sērijas pasākumam.

Vēl noteikti nepieciešams organizēt kādu kampaņu pret stigmatizāciju un lai izglītotu cilvēkus par to,  kā palīdzēt grūtā situācijā. 

Paldies visiem, un uz tikšanos jau nākamajos pasākumos!

--

On Sunday we met with members and the interested to talk about youth mental health, problems that they face and exchange experiences. We were glad to see so many enthusiasts, specialists and people who had come to Riga to join us.

The data we shared was sad and there certainly are a lot of problems. We don't quite see how to solve them yet but we found some ideas and plans for the future and next discussions in these series.

Among us was a teacher who shared her experience and told us a lot of new information. It's clear that there are big problems in the education system. There should be a possibility for teachers to go to a psychologist or a mentor to be able to deal with their emotions which isn't easy working in education. The healthier our teachers, the healthier our children!

A big problem for young people: there's no good role models they could learn from. This problem comes together with the gender role problem which is important in the context of schools, toxic masculinity and sexism.

There should be more discussions about "drugs vs therapy" with specialists who have different views on the topic. That is also a plan for one of the future events.

We should also definitely organise a campaign against stigmatisation and to educate people about helping others in a hard situation.

Thank you everyone and we'll see you in the next events!