Starptautiskā sieviešu diena/International women's day

09.03.2019 22:49
Elizabete Vegnere
#BalanceforBetter

8. martā daudzviet pasaulē atzīmē Starptautisko sieviešu dienu. Šajā dienā mēs svinam sieviešu ekonomiskos, sociālos, politiskos, kultūras un citus sasniegumus un cenšamies pievērst uzmanību arvien aktuālajai nevienlīdzības problēmai.

Pateicoties Amerikas Savienoto Valstu Sociālistiskās partijas pūlēm, Starptautisko sieviešu dienu atzīmē kopš 1911. gada.

Ik gadu par godu Starptautiskajai sieviešu dienai tiek rīkota kampaņa, un šogad tās tēma ir #BalanceforBetter. Kampaņas mērķis ir pārliecināt sabiedrību, ka līdzsvars nozīmē izaugsmi mums visiem. Līdzsvara un vienlīdzības trūkums nav tikai sieviešu problēma. Nodrošinot dzimumu vienlīdzību it visur, piemēram, politikā, darbavietās, sportā, kultūrā, mēs uzlabosim labklājības līmeni un veicināsim ekonomisko un kopienu izaugsmi.

Ko vēsta statistika?

 • 74 % meiteņu saka, ka izjūt spiedienu izpatikt apkārtējiem.
 • 98 % meiteņu saka, ka izjūt lielu sabiedrības spiedienu izskatīties noteiktā veidā.
 • 92 % meiteņu vēlētos kaut ko mainīt savā izskatā.
 • 90 % gadījumu ēšanas traucējumi skar tieši meitenes.
 • Ceturtajai daļai meiteņu diagnosticētas klīniskas slimības (depresija, ēšanas traucējumi, trauksme u. c. garīgas/emocionālas slimības).
 • Līdz pat 50 % seksuālās uzmākšanas gadījumu ir skāruši meitenes līdz 16 gadu vecumam.
 • Devītā daļa meiteņu līdz 18 gadu vecumam piedzīvojušas seksuālu uzmākšanos no pieaugušā puses.
 • Apmēram 30 % sieviešu pirmā seksuālā pieredze notiek nelabprāt. Meiteņu vidū, kas jaunākas par 15 gadiem, šis rādītājs sasniedz 45 %.
 • 40—50 % sieviešu ES valstīs ir piedzīvojušas seksuālu uzmākšanos darbavietā. Āzijā šis rādītājs sasniedz 30—40 %. 
 • ASV 83 % meiteņu vecumā no 12 līdz 16 gadiem ir piedzīvojušas seksuālu uzmākšanos skolā.
 • 52 % cilvēku uzskata, ka mūsdienu sabiedrībā vīrietim ir vairāk priekšrocību. Tikai 12 % uzskata, ka vairāk priekšrocību ir sievietēm, bet 26 % uzskata, ka visiem dzimumiem ir vienādas priekšrocības.
 • 2015. gadā ES vidējā ienākumu atšķirība starp dzimumiem bija aptuveni 16,3 %. Latvijā šī atšķirība bija 16,2 %.

Latvijā nav integrētas pieejas, lai izskaustu vardarbību, — iestāžu sadarbība ir vāja. Statistika par vardarbību ir nepilnīga. Joprojām nav ratificēta Stambulas konvencija, kuras mērķis ir aizsargāt primāri sievietes un meitenes, kā arī jebkuru sabiedrības locekli pret vardarbību. Nevalstiskās organizācijas joprojām ir vienīgais atbalsts vardarbības upuriem. Latvijas Krimināllikums ir nepilnīgs un nespēj aizsargāt pat sievietes un meitenes.

Iespējams, kādam Starptautiskā sieviešu diena saistās tikai ar tulpēm, kafiju un kūku vai īslaicīgu novērtējuma sajūtu. Taču šī diena ir daudz kas vairāk. Šī ir diena, kad mēs atceramies un svinam jau sasniegto, pieminam vēl nesasniegto un kaļam jaunus plānus, piemēram, lai mazinātu nevienlīdzību un uzlabotu pašreizējo situāciju.

--

On March 8th in a lot of places around the world the International Women’s day is being celebrated. On this day, we celebrate the economic, social, political, cultural and other achievements made by women and try to raise awareness about the ever pressing inequality issue.

Thanks to the Socialist party of America, International Women’s day has been celebrated every year since 1911.

Every year in honor of the International Women’s day, a campaign is held. This year the theme is #BalanceforBetter and the aim of this campaign is to convince society that balance means growth for everyone. The lack of equality and balance is not just a women’s problem. By making sure that gender equality is ensured everywhere, for example, in politics, workplaces, sports and culture, we will improve the level of prosperity and further the growth of economy and society.

What does statistics say?

 • 74% of girls say they are under pressure to please everyone.
 • 98% of girls feel there is an immense pressure from external sources to look a certain way.
 • 92% of teen girls would like to change something about the way they look.
 • 90% of eating disorders are found in girls.
 • 1 in 4 girls fall into a clinical diagnosis – depression, eating disorders, anxiety and other mental/emotional disorders.  
 • Up to 50 percent of sexual assaults are committed against girls under 16.
 • 1 in 9 girls under the age of 18 experience sexual abuse or assault at the hands of an adult.
 • The first sexual experience of some 30 percent of women was forced. The percentage is even higher among those who were under 15 at the time of their sexual initiation, with up to 45 percent reporting that the experience was forced.
 • Between 40% and 50% of women in European Union countries experience sexual harassment at work. In Asia, it’s 30% to 40% of women.
 • In the United States, 83% of girls aged 12 to 16 experience some form of sexual harassment in public schools.
 • 53% of people think that in today’s society there are more advantages to being a man. Only 12% think that there are more advantages to being a woman, but 26% think that gender does not make any difference.
 • In 2015, the difference in payment between women and men was approximately 16, 3%. In Latvia, the difference was 16, 2%.

There is no integrated approach in Latvia to exterminate violence against women – interinstitutional cooperation is weak. There is not enough statistics about violence. The Istanbul Convention, the purpose of which is to protect primarily women and girls, but also any member of the society from violence, has still not been ratified. The only support for victims of violence is still NGO’s. The Criminal Law of Latvia is incomplete and cannot protect women and girls.

Perhaps the International Women’s day for someone means only flowers, coffee, cake and a short-lived feeling of appreciation. However, this day is so much more. This is the day when we celebrate the achievements already made, remember things yet to achieve and make new plans for decreasing inequality and improving the current situation.