(nepieeja)mājas: 4. jūnijā tiekamies Baumaņa skvērā, lai pieprasītu mājokļu krīzes risināšanu

17.05.2022 14:16
Protests

Kampaņas kulminācija būs akcija Baumaņa skvērā 4. jūlijā plkst. 19.00

(EN, RU below)

Atzīmējies Facebook event!

Mājokļu izmaksas pieaug straujāk nekā ienākumi, un šogad tam nākusi klāt arī enerģijas krīze, kā arī nepieciešamība izmitināt bēgļus. 4. jūnijā plkst. 19.00 tiekamies Baumaņa skvērā (pretī Rīgas apgabaltiesai), lai akcijā “(nepieeja)mājas” prasītu risināt samilzušās mājokļu problēmas. Nāksim ar saviem guļammaisiem un akcijas laikā uz brīdi apgulsimies, lai ilustrētu bezpajumtniecību — mājokļu krīzes galējo izpausmi. Ja tev nav guļammaisa, nāc tāpat! Vai ņem līdzi plakātu!

Latvija kopš neatkarības atjaunošanas nav plānojusi savu mājokļu politiku un paļāvusies uz to, ka emigrācijas dēļ mājokļu pietiek un vairums savus mājokļus ir privatizējuši, tāpēc par tiem maksā maz. Bet šī vieglprātīgā attieksme ir novedusi pie mājokļu degradācijas un pieļāvusi cenu un īres maksu uzpūšanu.

2022. gadā šo sadārdzinājumu jūtam vairāk nekā jebkad, jo pieaug arī enerģijas izmaksas un Latvijai ir jāizmitina tūkstošiem kara bēgļu. Tāpēc akcijā “(nepieeja)mājas” prasīsim politisku rīcību — nekustamā īpašuma nodokļa politiku, kas atturētu no tukšu mājokļu turēšanas, ieguldījumus sociālajos un pašvaldības īres mājokļos, kā arī citus risinājumus, piemēram, publiskā un privātā sektora partnerību mājokļu būvniecībā. Tāpat nepieciešams ilgtermiņa plāns bēgļu izmitināšanai un atbalsts energoefektivitātes celšanai.

———

(EN) Housing expenses are growing faster than income. This year they have been accompanied by the energy crisis and the necessity to house refugees. On June 4, 19:00, let’s meet in Baumaņa square (in front of Riga Regional Court) to demand solutions for the growing housing problems. Let’s take sleeping bags with us, and in the action we will lay down for a moment to illustrate homelessness – the extreme manifestation of a housing crisis. If you don’t have a sleeping bag, come anyway! Or you can take a poster!

Since the restoration of independence, Latvia hasn’t planned its housing policy and has relied on the large housing supply left by emigration, as well as the fact that after the privatization most people own their homes and don’t pay a lot. This reckless attitude has led to degradation of our housing stock and allowed housing prices and rent to be inflated.

In 2022, we can feel this rise in cost more than ever, as energy costs rise too, and Latvia has to house thousands of war refugees. That is why in the street action “(nepieeja)mājas” we will demand political action: a property tax that discourages leaving housing empty, an investment in social and public rental housing, as well as other solutions such as public-private partnerships for housing construction. It is also necessary to have a long term plan for refugee housing and to support actions that increase energy efficiency.

———

(RU) Расходы на жилье растут быстрее, чем наши доходы. В этом году они сопровождаются энергетическим кризисом и необходимостью размещения бежен_ок. 4 июня, в 19:00, давайте встретимся на площади Бауманя (перед Рижским областным судом), чтобы потребовать решения растущих жилищных проблем. Давайте возьмём с собой спальные мешки, и на акции мы на мгновение приляжем, чтобы проиллюстрировать бездомность – крайнее проявление жилищного кризиса. Если у вас нет спального мешка, то всё равно приходите! Или вы можете взять плакат!

С момента восстановления независимости Латвия не планировала свою жилищную политику и полагалась на большое количество жилья, оставшегося после эмиграции, а также на тот факт, что после приватизации большинство людей владеют своими собственными домами и не платят огромные суммы. Такое безрассудное отношение привело к деградации нашего жилищного фонда и к завышению цен на жильё и арендной платы.

В 2022 году мы можем ощутить это удорожание сильнее, чем когда-либо, поскольку цены на энергоносители растут, и Латвии также приходится принимать тысячи бежен_ок из-за войны. Вот почему в уличной акции “(nepieeja)mājas” мы будем требовать политических действий: налога на недвижимость, который не позволит оставлять жильё пустым, инвестиций в социальное и государственное арендное жильё, а также других решений, таких как, например, государственно-частное партнёрство в жилищном строительстве. Также необходимо иметь долгосрочный план обеспечения жильем бежен_ок и поддерживать действия, направленные на повышение энергоэффективности.